Vă informăm cu privire la faptul că, la data de 21.07.2019, ca umare a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589, din 18 iulie 2019, a intrat în vigoare Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Actul normativ sus-menționat a adus o serie de modificări importante în legislația privitoare la organizarea persoanelor juridice, de drept privat, care funcționează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, după cum urmează:

În conformitate cu dispozițiile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații – Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) ”datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora …

….  c) denumirea asociaţiei”.

Prin intrarea în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 129/2019,  dispozițiile prevăzute la Art.6 alin. (2) lit. a ) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, s-au modificat, în sensul că:

     ”Actul constitutiv cuprinde, sub sanțiunea nulității absolute:

      …. a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social …

      …. c) denumirea asociaţiei: denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul «asociaţie».

Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde şi traducerea în limba română.

Potrivit dispozițiilor art. 63 din Legea nr. 129/2019 – în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21 iulie 2020, asociaţiile şi fundaţiile au obligaţia completării documentelor conform cerinţelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, modificată conform celor arătate mai sus, cu precizarea că legiuitorul a stabilit faptul că, asociaţiile şi fundaţiile care nu s-au conformat obligaţiei se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate.

Cu privire la denumirea persoanei juridice

În vederea aplicării prevederilor legale sus-menționate, cluburile sportive organizate ca asociații, persoane juridice de drept privat, conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, care dețin calitatea specială de structuri sportive, legal constituite și recunoscute oficial, afiliate/asociate la Federație, și ale căror denumiri sunt exprimate într-o limbă străină, au obligația să își modifice în mod corespunzător aceste denumiri, în sensul de a menționa și denumirea în limba română.

Acest lucru presupune, în ordine:

– obținerea Dovezii disponibilității denumirii de la Serviciul Comunicare și Relații Publice, din cadrul Ministerului Justiției;

– efectuarea demersurilor necesare și obligatorii, având drept rezultat modificarea actelor constitutive, prin Hotărârea Adunării Generale și întocmirea unui Act adițional, în acest sens;

– efectuarea demersurilor având drept rezultat înscrierea modificărilor aduse la actele constitutive în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (Registrul Special), organizat la Grefa Judecătoriei în a carei rază teritorială se află sediul fiecărei structuri sportive;

– efectuarea demersurilor necesare având drept rezultat înregistrarea la Registrul Sportiv, organizat la Ministerul Tineretului și Sportului, a modificărilor aduse actelor constitutive ale structurii sportive;

– înregistrarea la ANAF, în vederea emiterii Certificatului de Înregistrare Fiscală cu noua denumire pentru subiectul de drepturi și obligații fiscale.

Cu privire la declararea beneficiarului real

În cazul cluburilor sportive, organizate ca asociații, persoane juridice de drept privat, conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, respectiv a Asociațiilor Județene, constituite pe ramura de sport, în baza aceluiași act normativ, sus-menționat, și care dețin calitatea specială, de structuri sportive, legal constituite și recunoscute oficial, afiliate/asociate la Federație, beneficiarii reali sunt fondatorii/persoanele care beneficiază efectiv de activitatea acestor entități.

Declarația se depune:

– până pe 21 iulie 2020 pentru structurile sportive, legal constituite și recunoscute oficial, afiliate/asociate la Federație;

– anual, până la data de 15 ianuarie;

– ori de câte ori se modifică beneficiarul real sau datele de identificare ale acestuia, în termen de 30 de zile de la modificare;

– la înființare, de către entitățile constituite după data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019.

Declarația trebuie dată în formă autentică, în fața Notarului Public, de reprezentantul legal al structurii sportive sau de o persoană împuternicită de Adunarea Generală a persoanei juridice, și poate fi comunicată către Ministerul Justiției, personal sau prin împuternicit.

Declarația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele date privind beneficiarii reali:

  • Nume și prenume
  • Data nașterii
  • Codul Numeric Personal
  • Seria și numărul Cărții de Identitate
  • Cetățenia

Față de cele arătate mai sus;

Vă rugăm să luați în considerare recomandarea de a proceda, în termen util și legal prevăzut, la îndeplinirea obligațiilor care vă revin, conform dispozitiilor legale menționate mai sus.

Pentru informații suplimentare contactați secretariatul FRAS sau pe consilierul juridic al federației, domnul Bogdan Filcea.

Vă mulțumim!